Events

 • 11.06.2019

Aξιοποίηση των Αρωματικών & Φαρμακευτικών φυτών της Κύπρου

Events

 • 17.09.2019

Aξιοποίηση των Αρωματικών & Φαρμακευτικών φυτών της Κύπρου

Ανάπτυξη και Παραγωγή Καινοτόμων Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας στο κλάδο Τροφίμων και Ποτών


Τα τελευταία χρόνια η αγορά βιοενεργών προϊόντων με βάση τα αρωματικά - φαρμακευτικά φυτά είναι ραγδαίως αναπτυσσόμενη, με την Ευρώπη να διατηρεί κυρίαρχο ρόλο στο παγκόσμιο εμπόριο αρωματικών - φαρμακευτικών φυτών.

Η Charakis Research & Consulting Ltd. σε συνεργασία με τον διακεκριμένο στον τομέα της Διατροφής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Επίκουρο Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δρ. Ευάγγελο Ζωΐδη, προτείνει το εξειδικευμένο σεμινάριο με αντικείμενο την αξιοποίηση των αρωματικών - φαρμακευτικών φυτών της Κύπρου για την παραγωγή καινοτόμων διατροφικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η εμπορία των προϊόντων αυτών εκτιμάται στα €15 δις κατ’ έτος, με αύξηση 10% περίπου ετησίως.

Το εξειδικευμένο αυτό πρόγραμμα, καλύπτει πρωτίστως την ανάγκη που προκύπτει για την εξειδικευμένη και εμπεριστατωμένη ανάλυση των δυνατοτήτων που προσφέρουν στις Κυπριακές Επιχειρήσεις οι σύγχρονες επιστήμες Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών, για την ανάπτυξη, παραγωγή και προώθηση καινοτόμων προϊόντων στην Κυπριακή, αλλά και στη διεθνή αγορά αξιοποιώντας τον Κυπριακό χλωριδικό πλούτο σε αρωματικά - φαρμακευτικά φυτά – Medicinal and Aromatic Plants (MAPs).

Παράλληλα το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στα στελέχη των επιχειρήσεων να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις των πλέον σύγχρονων τάσεων του κλάδου και να κατανοήσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα (αύξηση εσόδων και κερδών) που προκύπτουν απότην παραγωγή νέων προϊόντων, την υιοθέτηση καινοτομικών στρατηγικών, τεχνολογιών και ενεργειών αξιοποιώντας τα Κυπριακά εν αφθονία αρωματικά - φαρμακευτικά φυτά. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα προσέγγισης και αξιοποίησης καινοτόμων πρακτικών παραγωγής, πιστοποίησης και διάθεσης των προϊόντων αυτών.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα στοχεύει:
-Στην παρουσίαση των πλέον σύγχρονων τάσεων, ευκαιριών και προτεινόμενων ενεργειών στους κλάδους τροφίμων και ποτών με τη χρήση MAPs, σε παγκόσμιο επίπεδο.
-Στην ανάλυση της βιοποικιλότητας των MAPs στη Κύπρο και των αντίστοιχων αξιοποιήσιμων στοιχείων για ανάπτυξη νέων προϊόντων.
-Στην αντίληψη των δυνατοτήτων ανάπτυξης νέων ανταγωνιστικών προϊόντων αξιοποιώντας την πλούσια βιοποικιλότητα της Κύπρου με MAPs.
-Στην ξεκάθαρη ανάλυση των πολλαπλών εφαρμογών χρήσης των MAPs.
-Στην παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου και των κενών του, με ενδεικτικά παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
-Στην προώθηση μιας ισχυρής και άμεσα αναγνωρίσιμης Κυπριακής ταυτότητας διατροφικών προϊόντων (Κυπριακό brand name) με πιστοποιημένη προέλευση.
-Στην ενσωμάτωση και προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της διαφοροποίησης των προϊόντων των εταιριών, με ταυτόχρονη ένταξη των σύγχρονων τεχνολογιών στην παραγωγή.
-Στην αξιοποίηση δυνατοτήτων επικοινωνίας των προϊόντων και ανακοίνωσηςτων αποτελεσμάτων ως προωθητικό εργαλείο σε σχέση με τις ιδιότητες των προϊόντων που ενσωματώνουν MAPs με σημαντικά επικοινωνιακά οφέλη και προσφορά πλούσιου περιεχόμενου για πολλαπλές προωθητικές ενέργειες.
-Στην διαμόρφωση της ενδεδειγμένης επικοινωνιακής πολιτικής στο υπάρχον ή/και στο προτεινόμενο νέο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο.
-Στην ανάλυση, τέλος, εξειδικευμένων εφαρμογών ανά κλάδο.

Ενδοεπιχειρησιακό Μέρος Προγράμματος (4 ώρες) :
Στο Ενδοεπιχειρησιακό Μέρος , οι εταιρείες θα μπορέσουν να αναλύσουν το επίπεδο των δυνατοτήτων τους για την ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόμων προϊόντων τροφίμων και ποτών βάσει της υπάρχουσας υποδομής και τεχνογνωσίας τους. Επιπλέον, θα καταρτιστεί πλάνο τόσο αναβάθμισης των υποδομών τους όσο και των εκπαιδευτικών αναγκών / κάλυψης θέσεων εργασίας, για την απόκτηση τεχνογνωσιών αιχμής. Τέλος, σημαντικό στοιχείο του ενδοεπιχειρησιακού μέρους του προγράμματος είναι η αξιολόγηση:
-του υφιστάμενου προϊοντικού χαρτοφυλακίου ως προς την εναρμόνισή του με τις σύγχρονες τάσεις του κλάδου,
-της δυνατότητας αναβάθμισής του προϊοντικού χαρτοφυλακίου με την αξιοποίηση των Κυπριακών MAPs και
-των ευκαιριών αξιοποίησης καινοτόμων και ευέλικτων ενεργειών για την παραγωγή και ενδεδειγμένη διάθεση αναβαθμισμένων προϊόντων υψηλής ποιότητας, βιοασφάλειας και απήχησης, χωρίς να παραγνωρίζονται τα στοιχεία οικονομικότητας των παραπάνω σε όλο το φάσμα των λειτουργιών της επιχειρησιακής αλυσίδας.

Δρ. Ευάγγελος Ζωΐδης
Είναι Βιοχημικός, με διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης Ελβετίας στην Βιοχημεία/Ενδοκρινολογία και Διατροφή. Υπηρετεί ως Επίκουρος Καθηγητής στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής, στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου διδάσκει τα μαθήματα: «Διατροφή», «Βιοχημεία» και «Αρχές Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας» στο προπτυχιακό- και τα μαθήματα: «Βιοτεχνολογία στη Διατροφή», «Ειδικά Θέματα Διατροφής» και «Διατροφή και Ποιότητα Προϊόντων» στο μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών. Είναι συγγραφέας πλήθους επιστημονικών συγγραμμάτων και ερευνητικών άρθρων σε έγκυρα διεθνή περιοδικά με κριτές, με αξιόλογη διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών, εξειδικευμένα σεμινάρια και με σημαντικό αριθμό διαλέξεων σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, ενώ έχει και σημαντική συμμετοχή ως ερευνητής σε ανταγωνίστηκα ευρωπαϊκά και εθνικά Ερευνητικά Προγράμματα.

Σε ποιους Απευθύνεται:
Το σεμινάριο αυτό είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένο, και απευθύνεται αποκλειστικά σε στελέχη επιχειρήσεων που λειτουργούν στο χώρο των Τροφίμων και Ποτών. Είναι ειδικά σχεδιασμένο να απευθύνεται ΜΟΝΟ σε Διευθυντικό Επίπεδο με κύρια έμφαση στους Δ/ντες Παραγωγής, Δ/ντες σχεδιασμού νέων Προϊόντων (με γνώση Τεχνολογίας Τροφίμων), Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές R&D, Διευθυντές Marketing / Πωλήσεων και Διευθυντές Διασφάλισης Ποιότητας.

Διεξαγωγή & Κόστος Συμμετοχής:
10 & 11 Ιουνίου 08:30-16:45 στο εκπαιδευτικό κέντρο BENZAI, Λεμεσός
Το πρόγραμμα αξίας €1530.00 ανά συμμετοχή, είναι εγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού ως Ζωτικής Σημασίας και χρηματοδοτείται κατά 100% για μέχρι και 3 συμμετοχές διευθυντικών στελεχών ανά επιχείρηση. (πλην καταβολής ΦΠΑ).

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, απορίες ή ερωτήσεις μπορείτε να μας καλέσετε στο 25 36 65 71 ή αποστέλλοντας μας email στο training@crccy.com.

Window will close in 15 secs

QUOTE OF THE DAY

Δεν ελπίζω τίποτα. Δεν φοβάμαι τίποτα. Είμαι λέφτερος

- Νίκος Καζαντζάκης

, 1883-1957, Έλληνας συγγραφέας