Events

 • 17.04.2019

Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιοποίηση σύγχρονων και εξειδικευμένων HR Metrics/ HR Analytics

Events

 • 25.08.2019

Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιοποίηση σύγχρονων και εξειδικευμένων HR Metrics/ HR Analytics

100% Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Ανάπτυξης, Εφαρμογής και Αξιοποίησης σύγχρονων και εξειδικευμένων HR Metrics


Το επιχειρηματικό μοντέλο και η δημιουργία αξίας των εταιριών παροχής υπηρεσιών, αναμένεται να επηρεαστεί έντονα τα επόμενα χρόνια από τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Πλέον, τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα στο κλάδο υπηρεσιών βασίζονται σε τεχνολογίες Artificial Intelligence και Artificial Automation, απλοποιώντας και επηρεάζοντας έτσι τους μηχανισμούς δημιουργίας αξίας, τροποποιώντας τις ανάγκες σε Ανθρώπινο Δυναμικό, μεταλλάσσοντας τις απαραίτητες δεξιότητες και τεχνογνωσίες και δημιουργώντας απειλές αλλά και ευκαιρίες.

Οι Κυπριακές εταιρίες παροχής υπηρεσιών, για να είναι ανταγωνιστικές, αντί να προσπαθούν να προβλέπουν συνεχώς τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και τις συνεπακόλουθες επιρροές στο επιχειρηματικό μοντέλο τους, πρέπει να επενδύσουν στην Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού τους στα στοιχεία εκείνα που απαιτεί η νέα εποχή – στην ενδυνάμωση της σημασίας της ανθρώπινης κρίσης, στη διαχείριση γνώσης και στην επένδυση σε knowledge intensive προσωπικό.

Συνοπτικά, το εξειδικευμένο αυτό πρόγραμμα, αφορά στις εξειδικευμένες και καινοτόμες προσεγγίσεις προσέλκυσης, ανάπτυξης και παραγωγικής αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου παροχής υπηρεσιών για τη δημιουργία των υποδομών και της επένδυσης στην διαχείριση γνώσης και στην ανάπτυξη προσωπικού υψηλών γνώσεων. Το Πρόγραμμα αυτό βασίζεται σε σύγχρονα και στα πιο πρόσφατα μοντέλα Αποτίμησης του Πλαισίου Ανάπτυξης Προσωπικού Υψηλής Γνώσης και Ταλέντων, που αναπτύχθηκαν από εξειδικευμένους φορείς και τα οποία στοχεύουν και αφορούν μεταξύ άλλων στην δημιουργία εξειδικευμένων HR metrics και Analytics με στόχο την δημιουργία αξίας και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε οργανισμούς υπηρεσιών μέσω της διεύθυνσης , διαχείρισης και επένδυσης σε knoweledge intensive εργαζόμενους.

O κλάδος παροχής υπηρεσιών ευημερεί έχοντας ως κύριο asset τον ανθρώπινο παράγοντα αλλά και μέσω της ανάπτυξης της διαφορετικότητας, η οποία και θα οδηγήσει στην καινοτομία και στην δημιουργία μακροχρόνιου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ως εκ’ τούτου, οι εταιρίες του κλάδου Υπηρεσιών, απαιτείται να προσαρμόσουν τις πρακτικές διεύθυνσης του ανθρώπινου δυναμικού τους με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αναδεικνύονται εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία θα τους δημιουργήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και προστιθέμενη αξία στην εποχή που ζούμε και που δεν είναι άλλα από την επικέντρωση στο knowledge-management και σε εξειδικευμένο προσωπικό υψηλών γνώσεων (knowledge - intensive εργαζομένων).

Με το πέρας του προγράμματος , οι συμμετέχοντες θα έχουν μια ξεκάθαρη άποψη, υπό το πρίσμα της Ανάπτυξης και Διαχείρισης Προσωπικού Γνώσης και των αποτελεσμάτων εξειδικευμένων HR Metrics και Analytics, των δυνατοτήτων των εταιριών τους για την ανάπτυξη, σχεδιασμό και υλοποίηση πρακτικών για την προσέλκυση και διατήρηση τέτοιων εργαζομένων οι οποίες θα συμβαδίζουν τόσο με τα εσωτερικά χαρακτηριστικά του οργανισμού όσο και με το μακροκοινωνικοοικονομικο πλαίσιο στο όποιο δρουν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Πρόκειται λοιπόν, για ιδιαίτερα εξειδικευμένο και κυρίως καινοτόμο πρόγραμμα που καλύπτει πολλαπλές ανάγκες κατάρτισης και προσφέρει πραγματική και ουσιαστική προστιθέμενη αξία.
Ανάγκη Κατάρτισης:
Συνοπτικά, το πρόγραμμα στοχεύει:
-Στην ανάλυση των πλέον σύγχρονων τάσεων της Ανάπτυξης Προσωπικού στον κλάδο των υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο,
-Στη διασαφήνιση της διαδικασίας άντλησης και διατήρησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για επιχειρήσεις υπηρεσιών μέσα από το εργατικό δυναμικό υψηλών γνώσεων,
-Στην αντίληψη των δυνατοτήτων αξιοποίησης των «σκορπισμένων» δεδομένων για την δημιουργία εξειδικευμένων HR Metrics / Analytics,
-Στους τρόπους αξιοποίησης των εξειδικευμένων HR Metrics / Analytics για την ανάπτυξη Σύγχρονων Στρατηγικών και Καινοτόμων Προσεγγίσεων Προσέλκυσης, Ανάπτυξης και Παραγωγικής Αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου,
-Στη διαμόρφωση των υφιστάμενων στάσεων και αντιλήψεων των διευθυντικών στελεχών των κυπριακών επιχειρήσεων υπηρεσιών σε σχέση με την ανάγκη για μετάβαση από πεπαλαιωμένες πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού σε καινοτόμες πολιτικές επικέντρωσης σε προσωπικό γνώσης,
-Στη διαχείριση αλλαγών που πιθανόν να προκύψουν από την μετάβαση που αναφέρθηκε πιο πάνω,
-Στη παροχή τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης των διευθυντικών στελεχών των κυπριακών επιχειρήσεων υπηρεσιών ως προς την ανάπτυξη και υλοποίηση συγκεκριμένων καινοτόμων πρακτικών και μέσων για προσέλκυση και διατήρηση προσωπικού υψηλής γνώσης.

Ενδοεπιχειρησιακό Μέρος Προγράμματος
Στο ενδοεπιχειρησιακό μέρος, θα εφαρμοστούν τα εργαλεία ανάλυσης και των εξειδικευμένων μετρήσεων HR Metrics, που θα διδαχθούν στο ιδρυματικό μέρος, έτσι ώστε να αξιολογηθούν και αναλυθούν οι υφιστάμενες δομές και η υφιστάμενη φιλοσοφία / κουλτούρα τους ως προς τις πρακτικές HR βάσει των σύγχρονων αναγκών του τομέα. Με τον τρόπο αυτό προσδοκάται ότι θα εντοπιστούν οι αδυναμίες ως προς τις προσεγγίσεις ανάπτυξης και παραγωγικής αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και του επιπέδου δυνατοτήτων προσέλκυσης και διατήρησης προσωπικού υψηλής γνώσης και θα μελετηθούν τρόποι αλλαγής και διαχείρισης της κουλτούρας αυτής.

Η Δρ. Αναστασία Κυνηγού, είναι Ανώτερος Λέκτορας στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στο Business School του MMU (Manchester Metropolitan University). Κατέχει Διδακτορικό στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Manchester Business School (MBS) και είναι μέλος του Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD). Παράλληλα διδάσκει στο Manchester Business School στο πρόγραμμα Global MBA όπως επίσης και στο MBA και στο MSc. HRM του CIIM (Cyprus International Institute of Management).

Πριν από την ένταξή της στο MMU, η Δρ. Κυνηγού κατείχε τις θέσεις του Λέκτορα στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου και Λέκτορα στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM) στο Πανεπιστήμιο του Central Lancanshire.

Τέλος, έχει συγγράψει ένα μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σε ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας στην Ανάπτυξη και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, και έχει παρουσιάσει σειρά επιστημονικών άρθρων σε διεθνή ακαδημαϊκά συνέδρια.

Σε ποιους Απευθύνεται:
Το σεμινάριο αυτό είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένο, και απευθύνεται αποκλειστικά σε στελέχη επιχειρήσεων που λειτουργούν στο χώρο των υπηρεσιών. Είναι ειδικά σχεδιασμένο να απευθύνεται ΜΟΝΟ σε Διευθυντικό Επίπεδο με κύρια έμφαση στους Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, Partners / Directors σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών, Διευθυντές Τομέων (top management) κλπ.

Διεξαγωγή & Κόστος Συμμετοχής
17 & 18 Απριλίου 08:30-16:45 στο Curium Hotel, Λεμεσός

Το πρόγραμμα αξίας €1.530,00 ανά συμμετοχή, είναι εγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού ως Ζωτικής Σημασίας και χρηματοδοτείται κατά 100% για μέχρι και 3 συμμετοχές διευθυντικών στελεχών ανά επιχείρηση. (πλην καταβολής ΦΠΑ).

Για να μπορεί να θεωρηθεί έγκαιρη η συμμετοχή σας θα πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί η αίτηση συμμετοχής του προγράμματος μέχρι την 12η Απριλίου.

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, απορίες ή ερωτήσεις μπορείτε να μας καλέσετε στο 25 36 65 71 ή αποστέλλοντας μας email στο [email protected]

Window will close in 15 secs

QUOTE OF THE DAY

To be is to do

- Immanuel Kant, 1724 - 1804

, German philosopher