Opinion Works

09.03.2018

Η φορολόγηση των Ταμείων Προνοίας και τα σχέδια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

By KPMG Team

Opinion Works

09.03.2018

Η φορολόγηση των Ταμείων Προνοίας και τα σχέδια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

By KPMG Team


Τον τελευταίο καιρό γίνεται συζήτηση αναφορικά με τις πρόνοιες βάσει των οποίων δε θα επιτρέπεται πλέον η παραχώρηση αφορολόγητων αποζημιώσεων σε εργαζομένους που αφυπηρετούν πρόωρα, μέσω σχεδίων εθελούσιας εξόδου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ενισχύεται περαιτέρω ο θεσμός του Ταμείου Προνοίας, καθώς παραμένει μια ασφαλής μέθοδος αποταμίευσης, η οποία απολαμβάνει φορολογικές ελαφρύνσεις.

Με το κούρεμα των καταθέσεων το 2013 επηρεάστηκαν και πολλά Ταμεία Προνοίας, τα οποία θεωρούνταν και θεωρούνται θεσμικοί επενδυτές. Ο προβληματισμός που δημιούργησε η συμπερίληψη τους στο κούρεμα καταθέσεων έφερε και ένα δεύτερο, το κατά πόσον τα ποσά που θα εισπράττονταν από τα μέλη θα υπόκειντο σε φορολόγηση ή όχι. Αυτός ήταν και ο λόγος που πάρα πολλά Ταμεία Προνοίας προχώρησαν ακολούθως στη διάλυση και τη διανομή των ποσών στα μέλη τους. Παρομοίως, αρκετοί δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και υπάλληλοι του ευρύτερου δημοσίου προχώρησαν σε πρόωρες αφυπηρετήσεις για την αποφυγή της φορολόγησης των αποζημιώσεών τους.

Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, τα ποσά που καταβάλλονται από τα Ταμεία Προνοίας στα μέλη τους απαλλάσσονται του φόρου. Το Άρθρο 8 (11) αναφέρει συγκεκριμένα και ρητά ότι απαλλάσσονται της οποιασδήποτε φορολογίας «κεφάλαια καταβαλλόμενα σε άτομα από οποιεσδήποτε πληρωμές οι οποίες συνιστούν εκπτώσεις που δύναται να χορηγηθούν».

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα ποσά που καταβάλλει ο εργοδότης σε σχέση με οποιοδήποτε εργοδοτούμενό του, δε θα πρέπει να ξεπερνούν το 10% των αποδοχών του για οποιαδήποτε περίοδο. Το ποσό επίσης που συνεισφέρει ο εργοδοτούμενος δε θα πρέπει να ξεπερνά το 10% των αποδοχών του. Οποιοδήποτε ποσοστό πέραν του 10% θα θεωρείται ότι είναι παροχή σε είδος και θα φορολογείται εις βάρος του υπαλλήλου και ταυτόχρονα δε θα επιτρέπεται σαν έξοδο εκπτιπτώμενο από την εταιρεία.

Τα Ταμεία Προνοίας εγκρίνονται από τον Έφορο και πρέπει να λειτουργήσουν για περίοδο όχι μικρότερη από πέντε χρόνια. Σε περίπτωση διάλυσης ενός εγκεκριμένου Ταμείου πριν την παρέλευση πέντε ετών, εξαιρουμένης της διάλυσης της επιχείρησης του εργοδότη, τότε όλα τα ποσά που πρόκειται να πάρουν τα μέλη από το Ταμείο θα φορολογηθούν. Τόσο ο εργοδότης, όσο και η επιτροπή του Ταμείου είναι υπόχρεοι να στείλουν λεπτομέρειες των ποσών αυτών που πληρωθήκαν στον Έφορο.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, χορηγείται έκπτωση για ασφάλιστρα ή συνεισφορές σε Σχέδια Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης. Η έκπτωση αυτή θα έπρεπε να εγκρίνεται σύμφωνα με σχετικούς Κανονισμούς. Ενόψει του γεγονότος ότι η θέσπιση τέτοιων Κανονισμών, οι οποίοι θα ρυθμίζουν και το θέμα συνολικά, εκκρεμούν, ο Έφορος Φορολογίας παραχωρεί τις εξής εκπτώσεις:

  1. Έκπτωση, από το φορολογητέο εισόδημα του εργοδότη, για τις ετήσιες συνήθεις εισφορές που καταβάλλει σε Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για την ασφάλιση των εργοδοτουμένων του, μέχρι του ποσού ύψους 1% των αποδοχών των εργοδοτουμένων που είναι μέλη στο υπό αναφορά Σχέδιο.

  2. Έκπτωση, από το φορολογητέο εισόδημα του εργοδοτουμένου / αυτοεργοδοτουμένου, για τις ετήσιες συνήθεις εισφορές, τις οποίες ο ίδιος καταβάλλει στο Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για την ασφάλιση των εργοδοτουμένων του, μέχρι του ποσού ύψους 1,5% των αποδοχών του.

Νοείται ότι:

  • Η έκπτωση για τις εισφορές των εργοδοτουμένων / αυτοεργοδοτουμένων μαζί με τις άλλες συνεισφορές και ασφάλιστρα δε θα μπορούν να υπερβαίνουν το ένα έκτο του φορολογητέου εισοδήματος του εργοδοτουμένου / αυτοεργοδοτουμένου.

  • Η έκπτωση αφορά εισφορές για κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του εργοδοτουμένου / αυτοεργοδοτουμένου που είναι μέλος του Σχέδιου αλλά και των δηλωμένων εξαρτώμενων προσώπων του (σύζυγο του μέλους και ανήλικα τέκνα).

  • Για σκοπούς υπολογισμού του ανώτερου ορίου έκπτωσης για τις πιο πάνω εισφορές, οι αποδοχές των εργοδοτουμένων δεν θα περιλαμβάνουν τα επιδόματα ή άλλα ωφελήματα ή χαριστικές πληρωμές.

  • Η έκπτωση παραχωρείται εφόσον πραγματοποιηθεί η δαπάνη από τον εργοδότη και εφόσον προσκομίζονται τα κατάλληλα τεκμήρια καταβολής τέτοιων συνεισφορών, το ύψος των οποίων θα πρέπει να είναι ίσο ή ψηλότερο από την έκπτωση που υπολογίζεται ως ποσοστό επί των αποδοχών.

Μέχρι τη θέσπιση σχετικών Κανονισμών και την έγκριση των Σχεδίων Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης με βάση αυτούς, θα παραχωρούνται οι πιο πάνω εκπτώσεις και θα ισχύουν οι πιο πάνω περιορισμοί.

Σε ό,τι αφορά τα Ταμεία Προνοίας, με την υφιστάμενη νομοθεσία δεν υπάρχει θέμα φορολόγησής τους. Έχοντας υπόψη όμως ότι χώρες της Ευρώπης φορολογούν τέτοιου είδους καταβολές, λογικά δε θα πρέπει να έχουμε ιδιαίτερους προβληματισμούς ή ενδοιασμούς άν αλλάξει η εθνική υφιστάμενη νομοθεσία.

Γιώργος Φυσέντζου, Principal, KPMG Limited

SHARE
FETCHING MORE CONTENT

Window will close in 15 secs

QUOTE OF THE DAY

The mind is everything. What you think you become

- Buddha