Opinion Works

09.01.2018

Μέθοδος μετάβασης στο νέο πρότυπο ΔΠΧΠ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες»

By KPMG Team

Opinion Works

09.01.2018

Μέθοδος μετάβασης στο νέο πρότυπο ΔΠΧΠ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες»

By KPMG Team


Το Μάιο του 2014, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων δημοσίευσε το ΔΠΧΠ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες», το οποίο τον Απρίλιο του 2016 τροποποιήθηκε για διευκρινίσεις.

Το νέο πρότυπο αντικαθιστά τα πρότυπα ΔΛΠ 18 «Έσοδα» και ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικά Συμβόλαια», καθώς και διάφορες διερμηνείες που αφορούν την αναγνώριση εισοδημάτων. Το ΔΠΧΠ 15 ισχύει υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 2018, με δυνατότητα νωρίτερης εφαρμογής.

Σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 15, μια οντότητα αναγνωρίζει εισόδημα για να απεικονίσει την παράδοση αγαθών ή υπηρεσιών σε ένα πελάτη για ένα αντίτιμο, το οποίο η οντότητα αναμένει να εισπράξει, σε αντάλλαγμα αυτών των αγαθών ή υπηρεσιών.

Το νέο πρότυπο αναμένεται να επηρεάσει όλες τις οντότητες, καθώς καλύπτει τα έσοδα από όλες τις συμβάσεις πελατών είτε μέσω της επιμέτρησης ή της αναγνώρισης των εισοδημάτων, είτε μέσω της μεθοδολογίας η οποία τεκμηριώνει την αναγνώριση τους.

Σημειώνεται πως έχουν ήδη εκδοθεί οδηγίες αναφορικά με την πληροφόρηση που οι εταιρείες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στις οικονομικές καταστάσεις του 2017 σε ό,τι αφορά τις αλλαγές που επακολουθούν και τις επιπτώσεις που θα έχουν αυτές στα αποτελέσματα τους, ώστε να ενημερωθούν έγκαιρα οι χρήστες των οικονομικών τους καταστάσεων και να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι πριν προβούν σε οποιαδήποτε συναλλαγή.

Η διαδικασία μετάβασης στο νέο πρότυπο αποτελεί βασικό βήμα στο σχεδιασμό εφαρμογής του γιατί οι επιλογές μετάβασης είναι πολλαπλές και περίπλοκες και απαιτούν προσεκτική ανάλυση. Συγκεκριμένα, μια οντότητα που εφαρμόζει το πρότυπο από την 1η Ιανουαρίου 2018, έχει διάφορες επιλογές ως προς την επιμέτρηση των συγκριτικών ποσών που θα παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις του 2018. Μπορεί, για παράδειγμα, να εφαρμόσει το νέο πρότυπο αναδρομικά και να επαναδιατυπώσει τα συγκριτικά ποσά των παλαιότερων παρουσιαζόμενων περιόδων ως το νέο πρότυπο να ήταν ανέκαθεν σε χρήση.

Εάν επιθυμεί όμως, μπορεί να επιλέξει τη μέθοδο συσσωρευτικής επίδρασης και να μην επαναδιατυπώσει τα συγκριτικά της ποσά αλλά να καταχωρήσει τις επιπτώσεις της υιοθέτησης του προτύπου κατά την 1η Ιανουαρίου 2018. Σε τέτοια περίπτωση όμως, μια οντότητα υποχρεούται να γνωστοποιεί σε σημείωση στις οικονομικές καταστάσεις το ποσό το οποίο επηρεάζει κάθε στοιχείο των οικονομικών καταστάσεων του 2018, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του νέου προτύπου.

Έτσι, η μέθοδος μετάβασης που θα επιλεχθεί από την οντότητα μπορεί να επιταχύνει ή να επιβραδύνει την αναγνώριση εσόδων καθώς επίσης μπορεί να υπολογίσει τα έσοδα σε δύο παρουσιαζόμενες περιόδους και αυτό να είναι απολύτως αποδεκτό από το νέο πρότυπο. ‘Η ακόμα με τον ίδιο τρόπο, ένα μέρος των εσόδων θα μπορούσε να παρακάμψει εντελώς την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Επιπλέον, μια οντότητα μπορεί να επιλέξει να εφαρμόσει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες πρακτικές εξαιρέσεις για την αναδιατύπωση των συγκριτικών ποσών της στις οικονομικές της καταστάσεις:
Για συμβάσεις που αρχίζουν και τελειώνουν εντός της ίδιας ετήσιας περιόδου αναφοράς ή έχουν ολοκληρωθεί στην αρχή της πρώτης συγκριτικής παρουσιαζόμενης περιόδου δεν χρειάζεται να επαναπροσδιοριστούν τα συγκριτικά ποσά.

Για ολοκληρωμένες συμβάσεις που έχουν μεταβλητή αντιπαροχή, η οντότητα μπορεί να χρησιμοποιήσει την τιμή συναλλαγής που ίσχυε στην ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης, και όχι να υπολογίσει το ποσό της μεταβλητής αντιπαροχής στην αρχή της πρώτης συγκριτικής παρουσιαζόμενης περιόδου βάσει του νέου προτύπου.

Για συμβάσεις που τροποποιήθηκαν πριν από την αρχή της πρώτης συγκριτικής παρουσιαζόμενης περιόδου, η οντότητα δεν χρειάζεται να επαναπροσδιορίσει εκ νέου τη σύμβαση για τις εν λόγω τροποποιήσεις. Αντ ‘αυτού, μπορεί να αντικατοπτρίζει το συνολικό αποτέλεσμα των τροποποιήσεων που επήλθαν πριν από την αρχή της πρώτης συγκριτικής παρουσιαζόμενης περιόδου.

Για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται πριν από την ημερομηνία της εφαρμογής του προτύπου, η οντότητα δεν χρειάζεται να γνωστοποιεί το ποσό της τιμής της συναλλαγής που κατανέμεται στις υπόλοιπες αναληφθείσες υποχρεώσεις, ούτε να εξηγήσει το πότε αναμένει να αναγνωρίσει το ποσό ως έσοδο.

Άρα οι μέθοδοι μετάβασης και οι πρακτικές εξαιρέσεις, θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις οικονομικές καταστάσεις της οντότητας και στο κόστος υλοποίησής τους. Κατά συνέπεια, πριν μια οντότητα επιλέξει τη μέθοδο που θα ακολουθήσει, πρέπει να αποφασίσει τι πραγματικά είναι προς όφελός της.

Καθώς πλησιάζει η ημερομηνία ισχύος του νέου προτύπου, η μετάβαση σε αυτό θα πρέπει να είναι η κύρια προτεραιότητα μιας οντότητας που επηρεάζεται. Η οντότητα όχι μόνο επιβάλλεται να δει σοβαρά το θέμα, αλλά με ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια να αποφασίσει άμεσα σχετικά με το πότε και το πώς θα γίνει η μετάβαση.

Ο προσδιορισμός και η επανεξέταση των συμβάσεων με τους πελάτες, ο εντοπισμός των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων, η αναπροσαρμογή των πληροφοριακών της συστημάτων και γενικότερα οι διαδικασίες της, θα πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις.

Άντρη Νικοδήμου, Principal, KPMG Limited, τηλ. 22209000, ηλεκτρ. διεύθ. anicodemou@kpmg.com.

SHARE
FETCHING MORE CONTENT

Window will close in 15 secs

QUOTE OF THE DAY

Courage means willing to risk everything.

- Sanford Meisner

, American actor and acting teacher