Opinion Works

11.01.2018

Οπτικοακουστική βιομηχανία και άλλοι οικονομικοί τομείς

By KPMG Team

Opinion Works

11.01.2018

Οπτικοακουστική βιομηχανία και άλλοι οικονομικοί τομείς

Tη βδομάδα που μας πέρασε ανακοινώθηκε το πλαίσιο των μέτρων και κινήτρων για την προώθηση της οπτικοακουστικής βιομηχανίας στην Κύπρο.

By KPMG Team


Ένα εγχείρημα που χρονολογείται εδώ και καιρό, με το συγκεκριμένο τομέα να χαρακτηρίζεται συχνά ως ένας από τους νέους πυλώνες ενίσχυσης της κυπριακής οικονομίας.

Ο ίδιος πυλώνας αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα μερικής απεξάρτησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.) της χώρας από τους παραδοσιακούς οικονομικούς τομείς και άρα να συμβάλει στη μεγαλύτερη διασπορά των κινδύνων.

Το πλαίσιο αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο αφού αποτελείται από μια σειρά μέτρων που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες και κυρίως στη Μάλτα (είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι στο παρελθόν ήταν η Μάλτα που «αντίγραφε» μέτρα από την Κύπρο, όπως για παράδειγμα το φορολογικό πλαίσιο για την ιδιοκτησία πλοίων και την πλοιο-διαχείριση).

Συγκεκριμένα, τα κίνητρα που λειτουργούν ως δέλεαρ για εταιρείες της οπτικοακουστικής βιομηχανίας περιλαμβάνουν ειδικές φορολογικές εκπτώσεις σε αγορά μηχανημάτων και άλλων υλικών, επιστροφή χρημάτων υπό προϋποθέσεις (παρόμοιο με τη χορήγηση αεροπορικών πτήσεων από νέους προορισμούς), απαλλαγή από τον εταιρικό φόρο σε περίπτωση που η εταιρεία παραγωγής δεν εκμεταλλευτεί το μέτρο επιστροφής χτημάτων και επιστροφή Φ.Π.Α. νοουμένου ότι υπάρχει διακρατική συμφωνία με τη χώρα από την οποία εισάγονται τα μηχανήματα στην Κύπρο.

Αυτά έρχονται να προστεθούν στα ήδη υφιστάμενα κίνητρα, τα οποία είναι διαθέσιμα σε όλους τους οικονομικούς τομείς, όπως αυτά της πολιτογράφησης, της απαλλαγής του 50% των εισοδημάτων από το φόρο για όσους εγκαθίστανται στην Κύπρο και λαμβάνουν μισθό πέραν των 100.000 ευρώ και της μη αποκοπής φορολογίας στην πληρωμή μερισμάτων σε μη φορολογικούς κατοίκους Κύπρου.

Με δεδομένο ότι υπάρχει ενδιαφέρον, ότι ο όγκος εργασιών του τομέα είναι τεράστιος και ότι μεγάλες παραγωγές γίνονται σε όλα τα μέρη του κόσμου (όχι κατά ανάγκη στην χώρα στην οποία είναι εγγεγραμμένη η εταιρεία παραγωγής), το ζητούμενο είναι κατά πόσο τα πιο πάνω κίνητρα θα μπορέσουν να πείσουν ένα μέρος της συγκεκριμένης βιομηχανίας να κοιτάξει σοβαρά την Κύπρο.

Η Κύπρος διαθέτει φυσικά τοπία τα οποία θα ήταν ιδανικά για συγκεκριμένες παραγωγές, ενώ το συνολικό κόστος παραγωγής είναι μειωμένο σε σχέση με τις άλλες χώρες. Ταυτόχρονα, η γεωγραφική θέση της χώρας μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Εντούτοις, θα απαιτηθεί μεγάλη προσπάθεια προώθησης του συγκεκριμένου τομέα εφόσον ήδη οι μεγάλες, διεθνείς εταιρείες οπτικοακουστικής έχουν δημιουργήσει σημαντικές επιχειρηματικές σχέσεις με άλλες χώρες.

Σε περίπτωση που οι προσπάθειες καρποφορήσουν (όπως αναφέρεται πιο πάνω, απαιτείται δημιουργία κουλτούρας στη χώρα και στοχευμένου σχεδιασμού/πλάνου προώθησης), η χώρα έχει να κερδίσει σημαντικά οφέλη πέρα από το οικονομικό σκέλος.

Η προβολή της χώρας μέσω των ταινιών αναμένεται να ενισχύσει το τουριστικό ρεύμα (σε συνδυασμό με τη λειτουργία του καζίνο), ενώ η προσεκτική επιλογή παραγωγών δύναται να προωθήσει τον πολιτισμό και την ιστορική κληρονομιά της Κύπρου σε παγκόσμια κλίμακα.

Η δημιουργία του πλαισίου θεωρητικά ήταν το εύκολο μέρος, συνεπώς το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι η σωστή και μεθοδευμένη προώθηση του τομέα.

Έχουμε παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι κάτι τέτοιο έχει ξαναγίνει και μάλιστα σε λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες. Να υπενθυμίσουμε την πληθώρα των κινήτρων που εντάχθηκαν στην πρόσκληση για τη δημιουργία του τεχνολογικού πάρκου στην Κύπρο, χωρίς όμως την ένδειξη ενδιαφέροντος, αλλά και τα κίνητρα για την έρευνα και καινοτομία, χωρίς όμως, τουλάχιστον προς το παρόν, την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων στον τομέα αυτό.

Ως χώρα θα πρέπει να εντοπίσουμε και να αναπτύξουμε μεθοδικά τις συγκεκριμένες εξειδικεύσεις που θα δώσουν τη δυνατότητα προσέλκυσης συγκεκριμένου μέρους της οικονομικής δραστηριότητας για τις οποίες γίνεται αναφορά, είτε αυτή είναι η οπτικοακουστική, είτε η έρευνα και καινοτομία.

Η ενίσχυση των οικονομικών τομέων πέραν των παραδοσιακών, όπως των υπηρεσιών, του τουρισμού και των κατασκευών, αναμένεται να ενισχύσει το ΑΕΠ της χώρας (αλλά και τους ίδιους τους παραδοσιακούς τομείς). Αυτά συμπεριλαμβάνονται στις προτάσεις για το νέο οικονομικό μοντέλο που θα πρέπει να ακολουθήσει η χώρα, για το οποίο γίνεται κατά κόρον αναφορά.

Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όμως, πως σε καμιά περίπτωση ένας οικονομικός τομέας δεν αναπτύσσεται από τη μια μέρα στην άλλη. Απαιτείται συγκεκριμένο μακροπρόθεσμο πλάνο.

Η Κύπρος δε μπορεί να είναι ούτε Hollywood, ούτε Bollywood, ούτε Silicon Valley.

Ως ιδέες ακούγονται εύηχες και εντυπωσιακές, αλλά οι μη ρεαλιστικοί στόχοι και υπερβολικές προσδοκίες απλά δεν οδηγούν στην ανάπτυξη των νέων τομέων.

Ως εκ τούτου, με επίγνωση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κύπρου, η οπτικοακουστική βιομηχανία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πυλώνα μιας πολυδιάστατης οικονομικής στρατηγικής, η οποία όμως πρέπει να συνοδεύεται με ρεαλισμό ως προς τις προτεραιότητες στον τομέα της οικονομίας και μακριά από την επιφανειακή αντιμετώπιση των δυσκολιών του όλου εγχειρήματος.

Χάρης Τσιντάς, Senior Associate, KPMG Limited, τηλ. 22209000, ηλεκτρ. διεύθ. htsindas@kpmg.com.

SHARE
FETCHING MORE CONTENT

Window will close in 15 secs

QUOTE OF THE DAY

A man is a success if he gets up in the morning and gets to bed at night, and in between he does what he wants to do.

- Bob Dylan