Opinion Works

06.02.2019

Ο Φορολογικός Χειρισμός των Συνεισφορών του ΓΕΣΥ

By KPMG Team

Opinion Works

06.02.2019

Ο Φορολογικός Χειρισμός των Συνεισφορών του ΓΕΣΥ

By KPMG Team


Μεγάλη συζήτηση έχει αναπτυχθεί τελευταία στο κατά πόσο θα εφαρμοστεί το Γενικό Σχέδιο Υγείας ή όχι. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση παρουσιάζεται αποφασισμένη να το προωθήσει, καθώς, όπως δηλώνουν ανώτατοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, η αναβάθμιση της δημόσιας υγείας αποτελεί μονόδρομο, διότι οι πολίτες δικαιούνται να απολαμβάνουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας. Ένα πράγμα που σίγουρα έχει δρομολογηθεί, είναι οι εισφορές των εργαζομένων. Σύμφωνα με τη νομοθεσία (Περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμος), θα γίνονται εισφορές από την 1η Μάρτιου 2019.

Συνεπώς, από την 1η Μάρτιου 2019 η υποχρέωση για καταβολή των εισφορών θα ορίζεται και θα υπολογίζεται όπως πιο κάτω:

Α) Κάθε μισθωτός σε ποσοστό 1,70% επί των αποδοχών του (2,65% από 01/03/2020).
Β) Κάθε εργοδότης σε ποσοστό 1,85% επί των αποδοχών κάθε μισθωτού του (2,90% από 01/03/2020).
Γ) Κάθε αυτοτελώς εργαζόμενος σε ποσοστό 2,55% επί των αποδοχών του (4,00% από 01/03/2020).
Δ) Κάθε συνταξιούχος σε ποσοστό 1,70% επί του ποσού της σύνταξης (2,65% από 01/03/2020).
Ε) Κάθε πρόσωπο που κατέχει ή ασκεί οποιοδήποτε αξίωμα σε ποσοστό 1,70% επί των αποδοχών του (2,65% από 01/03/2020).
ΣΤ) Κάθε πρόσωπο που έχει εισοδήματα από ενοίκια, τόκους, μερίσματα ή άλλο εισόδημα σε ποσοστό 1,70% επί των εισοδημάτων αυτών (2,65% από 01/03/2020).
Ζ) Το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας σε ποσοστό 1,65% επί των αποδοχών και των συντάξεων των προσώπων που αναφέρονται στο (Α), (Γ), (Δ) και (Ε) (4,70% από 01/03/2020).
Σε περίπτωση όπου το άθροισμα των αποδοχών, συντάξεων και εισοδημάτων του εισφορέα που αναφέρεται στις παραγράφους (Α), (Γ), (Δ), (Ε) και (Ζ) είναι πέραν των εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ (€180.000), η εισφορά καταβάλλεται μόνο επί του ποσού των εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ (€180.000).

Η σειρά του αθροίσματος για τον υπολογισμό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ (€180.000) είναι πρώτα οι αποδοχές με σειρά αναφοράς (Α), (Β), (Γ) όπως καθορίζονται στον ορισμό «αποδοχές», ακολούθως οι συντάξεις και τέλος τα εισοδήματα.

Για παράδειγμα:

  • Μισθωτός έχει ετήσια εισοδήματα από την εργασία του €60.000
  • Ενοίκια από κτίρια €35.000
  • Μερίσματα από ιδιωτική εταιρεία €100.000
  • Τόκους από καταθέσεις €15.000

Το ποσό που θα πρέπει να υπολογιστεί σαν εισφορά στο ΓΕΣΥ είναι 1,70% στα συνολικά εισοδήματα (€60.000 + €35.000 + €100.000 + €15.000), όμως λόγω του περιορισμού ότι δεν καταβάλλεται εισφορά πέραν των €180.000, το μέγιστο ποσό θα είναι €3.060. Πέραν των €180.000 δεν καταβάλλεται καμία εισφορά στο ΓΕΣΥ.

Νοείται ότι, σε περίπτωση που καταβληθεί εισφορά επί ποσού πέραν των εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ (€180.000), τότε ο εισφορέας δύναται να απαιτήσει την επιστροφή του ποσού της εισφοράς που καταβλήθηκε στον Οργανισμό για ποσό πέραν των εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ (€180.000), υποβάλλοντας σχετικό αίτημα.

Τα πιο πάνω αφορούν τις εισφορές στο ΓΕΣΥ, όμως πρέπει να εξετάσουμε και τι φοροαπαλλάσεται από τις εισφορές αυτές.

Το Άρθρο 14 (6) αναφέρει ότι προς εξεύρεση του φορολογητέου εισοδήματος οποιοδήποτε άτομο, το οποίο έχει καταβάλει συνεισφορά δυνάμει του εκάστοτε σε ισχύ στη Δημοκρατία Γενικού Σχέδιου Υγείας Νόμου, θα χορηγείται έκπτωση ίση προς το ετήσιο ποσό των υπό του ατόμου αυτού καταβληθέντων ασφάλιστρων, ή άλλη έκπτωση ίση προς το ποσό των ασφάλιστρων ή συνεισφορών, ανάλογα με την περίπτωση.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι το ολικό ποσό των εισφορών του τρέχοντος έτους για Ασφάλιστρα Ζωής, Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, ΓεΣΥ, Σχέδιο Σύνταξης, Ταμεία Σύνταξης και Προνοίας και Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δεν πρέπει να ξεπερνά το ένα έκτο του φορολογητέου εισοδήματος του ατόμου.

Για παράδειγμα:

Αν ένα άτομο έχει συνολικό φορολογητέο εισόδημα €75.000 τότε τα πιο πάνω ποσά που αναφέρονται σε εισφορές και συνεισφορές θα πρέπει να περιορίζονται στο ένα έκτο (1/6), δηλαδή στις €12.500, ανεξαρτήτως του κατά πόσο οι εισφορές του ξεπερνούν τις €12.500 για το έτος.

Σε ό,τι αφορά τους εργοδότες, το ποσό που καταβάλλεται θα αφαιρείται σαν έξοδο από τα φορολογητέα εισοδήματα της εταιρείας.

Οι κανονισμοί του σχεδίου περιγράφουν με λεπτομέρεια όλες τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται μέχρι την τελική καταβολή των εισφορών στο Ταμείο Ασφάλισης Υγείας, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να υποβάλλονται στις αρμόδιες Αρχές, στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο. Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήστε με το τμήμα Φορολογίας της KPMG Κύπρου.

Γιώργος Φυσέντζου, Principal, KPMG Limited

SHARE
FETCHING MORE CONTENT

Window will close in 15 secs

QUOTE OF THE DAY

The secret of making dreams come true can be summarized in four C's. They are curiosity, confidence, courage, and constancy; and the greatest of these is confidence.

- Walt Disney

, THE Walt Disney