Opinion Works

10.03.2018

Συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις πρόνοιες της Πολυμερούς Φορολογικής Σύμβασης (Multilateral Instrument)

By KPMG Team

Opinion Works

10.03.2018

Συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις πρόνοιες της Πολυμερούς Φορολογικής Σύμβασης (Multilateral Instrument)

By KPMG Team


Ο ΟΟΣΑ, διαχρονικός πολέμιος κατά της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης των κερδών σε δικαιοδοσίες με χαμηλό φορολογικό συντελεστή, φροντίζει ώστε να διασφαλίζεται ότι καταβάλλεται φόρος εκεί όπου παράγονται τα κέρδη. Θεωρώντας ως επιτακτική ανάγκη την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο δίκαιο χαρακτήρα των εθνικών φορολογικών συστημάτων, ο ΟΟΣΑ θέσπισε την Πολυμερή Φορολογική Σύμβαση(OECD «Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures») βάσει των προνοιών της Δράσης 15 του Σχεδίου του ΟΟΣΑ (OECD BEPs Action Plan). Η εν λόγω Σύμβαση αποτελεί ένα σπουδαίο νομοθετικό εργαλείο, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει το επίπεδο προστασίας για την αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού στην ενιαία αγορά και την διατήρηση παράλληλα του πλήρους φορολογικού ανταγωνισμού.

Η Κύπρος, ως υπέρμαχος της φορολογικής διαφάνειας και της διατήρησης του πλήρους φορολογικού ανταγωνισμού, έχει κάνει σημαντικά βήματα ενίσχυσης της δίκαιης φορολόγησης εντός της δικαιοδοσίας της. Επί τούτου, στις 7 Ιουνίου 2017 η Κύπρος συνυπόγραψε με άλλες 70 δικαιοδοσίες την Πολυμερή Φορολογική Σύμβαση, εκφράζοντας παράλληλα συγκεκριμένες επιφυλάξεις επί συγκεκριμένων προνοιών της Σύμβασης.

Η Κυπριακή Δημοκρατία ως συμβαλλόμενο πλέον μέρος στη Πολυμερή Φορολογική Σύμβαση έχει εναρμονιστεί πλήρως με τα ελάχιστα πρότυπα (minimum standards) των Δράσεων 6 (Αποφυγή της χορήγησης των ωφελημάτων της Συνθήκης σε ακατάλληλες περιπτώσεις) και 14 (Διευκόλυνση αποτελεσματικότερων μηχανισμών επίλυσης διαφορών) του Σχεδίου Δράσης του ΟΟΣΑ για την Πρόληψη της Διάβρωσης της Φορολογικής Βάσης και της Μεταφοράς των κερδών.

Η Πολυμερής Φορολογική Σύμβαση επιτρέπει την ταχεία τροποποίηση εκείνων των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, στις οποίες τόσο η Κύπρος όσο και τα αντισυμβαλλόμενα κράτη, αφενός έχουν υπογράψει την Πολυμερή Φορολογική Σύμβαση και αφετέρου έχουν υιοθετήσει το περιεχόμενο των ελάχιστων προτύπων, όπως αυτά περιλαμβάνονται στη σχετική Σύμβαση του ΟΟΣΑ.

Τα ελάχιστα πρότυπα, όπως αυτά ορίζονται στην Πολυμερή Σύμβαση, αποτελούν νομοθετικές πρόνοιες αφενός για περιορισμό της διπλής φορολόγησης και αφετέρου, για απαγόρευση της χορήγησης των φορολογικών πλεονεκτημάτων που παρέχει μια Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας σε περιπτώσεις καταχρήσεων των πλεονεκτημάτων αυτών, με απώτερο στόχο την φοροαποφυγή ή τη μηδαμινή φορολόγηση.

Ειδικότερα, τα ελάχιστα πρότυπα ορίζουν ότι κανένα φορολογικό πλεονέκτημα δεν παρέχεται αν από τα περιστατικά μιας συγκεκριμένης υπόθεσης εύλογα συνάγεται ότι η χορήγηση του πλεονεκτήματος αντιβαίνει του αντικειμένου και του σκοπού της συγκεκριμένης διμερούς φορολογικής σύμβασης που παρέχει το φορολογικό πλεονέκτημα. Τα πρότυπα αυτά προτρέπουν τις εθνικές φορολογικές αρχές να διερωτώνται το ποια είναι η πραγματική επιδίωξη της εκάστοτε εταιρικής συναλλαγής, ώστε να διαπιστωθεί το κατά πόσον η επιδίωξη της εταιρείας ήταν η νόμιμη άντληση οποιουδήποτε πλεονεκτήματος από τις Φορολογικές Συνθήκες και όχι η οποιαδήποτε κατάχρηση και εκμετάλλευση συγκεκριμένων προνοιών, όφελος εταιρικών συναλλαγών, που δεν εξυπηρετούν οποιοδήποτε οικονομικό και εμπορικό σκοπό.

Επιπλέον, η θέσπιση των ελάχιστων προτύπων σκοπό έχει να καταπολεμήσει της αθέμιτες και παράνομες πρακτικές των πολυεθνικών εταιρειών οι οποίες προκλητικά φοροδιαφεύγουν ή πληρώνουν λιγότερο φόρο σε σχέση με τον ετήσιο κύκλο εργασιών τους, εκμεταλλευόμενες φορολογικά κενά στις Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας.

Καταληκτικά, η Πολυμερής Φορολογική Σύμβαση και ειδικότερα οι πρόνοιες που αφορούν τα ελάχιστα πρότυπα συνιστούν μια εξαιρετική ευκαιρία για κωδικοποίηση των υπέρτατων Διεθνών Φορολογικών Αρχών για μια πιο εύρυθμη και λειτουργική εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας. Τα ελάχιστα πρότυπα παρεμβάλλονται έχοντας άμεσο αποτέλεσμα στις Συνθήκες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας στις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία είναι Συμβαλλόμενο μέρος, αποτελώντας ένα σημαντικό εργαλείο ενίσχυσης των μέτρων δράσης κατά της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς κερδών σε δικαιοδοσίες με χαμηλό φορολογικό συντελεστή.

Κώστας Μαρκίδης, Διοικητικός Σύμβουλος, Φορολογικές Υπηρεσίες, KPMG Ltd

SHARE
FETCHING MORE CONTENT

Window will close in 15 secs

QUOTE OF THE DAY

Science is organized knowledge. Wisdom is organized life

- Immanuel Kant, 1724 - 1804

, German philosopher